پروژه های ما
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
تیم همکاران پارس مبانی
مزدک کریمی

مزدک کریمی

مدیرعامل

مازیار کریمی

مازیار کریمی

علی قاسمی

علی قاسمی

آیناز املح‌زاده

آیناز املح‌زاده

جواد زیباساز

جواد زیباساز

منصور صارق‌پور

منصور صارق‌پور

میلاد خوشدل

میلاد خوشدل

مرضیه پاک

مرضیه پاک

سعید قمر

سعید قمر

ایمان پازوکی

ایمان پازوکی

میترا وزوایی

میترا وزوایی

وحید قمر

وحید قمر

مهرناز طباطبائی

مهرناز طباطبائی

سعید براتی

سعید براتی

سعید یاقوتی

سعید یاقوتی

نیوشا سلطانی

نیوشا سلطانی

غلامرضا قورچیان

غلامرضا قورچیان