پروژه های فعال
 • Company-Home-Page-001

 • Company-Home-Page-002

 • Company-Home-Page-003

 • Company-Home-Page-004

 • Company-Home-Page-005

 • Company-Home-Page-006

 • Company-Home-Page-007

 • Company-Home-Page-008

 • Company-Home-Page-009

 • Company-Home-Page-010

 • Company-Home-Page-011

 • Company-Home-Page-012

 • Company-Home-Page-013

 • Company-Home-Page-014

 • Huawei

تیم همکاران پارس مبانی
 • مزدک کریمی

  مدیر عامل

 • علی قاسمی

  قائم مقام مدیر عامل

 • مازیار کریمی

  مدیر HSE

 • منصور صادق پور

  مسئول بیمه تکمیلی