پروژه های ما
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
تیم همکاران پارس مبانی
مزدک کریمی

مزدک کریمی

مدیرعامل

مازیار کریمی

مازیار کریمی

مدیر اچ اس ائی-مدیر امور اداری

علی قاسمی

علی قاسمی

منصور صارق‌پور

منصور صارق‌پور

میلاد خوشدل

میلاد خوشدل

سعید قمر

سعید قمر

مهرناز طباطبائی

مهرناز طباطبائی

غلامرضا قورچیان

غلامرضا قورچیان