پروژه های ما
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
تیم همکاران پارس مبانی
مزدک کریمی

مزدک کریمی

مدیرعامل

مازیار کریمی

مازیار کریمی

مدیر اچ اس ائی-مدیر امور اداری

علی قاسمی

علی قاسمی

آیناز املح‌زاده

آیناز املح‌زاده

منصور صارق‌پور

منصور صارق‌پور

میلاد خوشدل

میلاد خوشدل

مرضیه پاک

مرضیه پاک

سعید قمر

سعید قمر

وحید قمر

وحید قمر

مهرناز طباطبائی

مهرناز طباطبائی

سعید براتی

سعید براتی

سعید یاقوتی

سعید یاقوتی

غلامرضا قورچیان

غلامرضا قورچیان