خدمات شرکت پارس مبانی

خدمات تنظیفات

فارغ از نوع فعالیت و خدماتی که شما ارائه می نمائید محیط و فضایی که کارکنان شما در آن بسر می برند مبین و بیانگر معیارها، ارزشها و آرمانهای شرکت و سازمان مطبوعه شماست و مسلماً محیطی پاکیزه و مطبوع  تاثیری بمراتب بیشتر از آنچه می پندارید بر مشتریان و حتی پرسنل شما خواهد داشت.

تصور ما از خدمات تنظافت متفاوت از سایر شرکتهای مشابه است. اغلب این شرکتها برآنند تا با بکارگماردن نیروهای زبده و ماهر در شروع کار کارفرمایان را تحت تاثیر قرارداده و بتدریج نیروهای مبتدی و کارآموز جایگزین می نمایند.

در عوض ما انگاره و برداشت  ساده ای از خدمات خود داریم. نیروهای این شرکت تحت آموزشهای ویژه متناسب با خواسته ها و انتظارات مشتریان قرار می گیرند. بعبارت دیگر مطابق با انتظارمشتریان شرح وظایف و برنامه زمانبندی شده نیروها  مشخص شده و اجرا می گردد. میانبری در کار نخواهد بود. آنچه لازم است اجرا شود اعلام و ... انجام می شود.

این شرکت راساً اقدام به آموزش ویژه نیروهای خود می نماید. مهمتر آنکه با انجام مجموعه ای از اقدامات نظارتی و حمایتی و همچنین پرداخت بالاترین نرخهای حقوق در این صنعت، سطح خدمات خود را حفظ و ارتقا می دهد.

خدمات ویژه ما عبارتند از:

 • تنظیفات اداری،
 • نظافت تجهیزات اداری و رایانه،
 • شستشوی مبلمان، فرش و موکت،
 • شستشوی پنجره ها،
 • تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات مورد نیاز،
 • مدیریت  مواد دور ریختنی (زباله)،
 • خدمات لاندری (خشکشویی)،

نیروهای ما محل کار شما را محل کار خود می دانند. هر قرارداد افراد خاص خود را طلب می کند وهنگامی که افراد برای محل خاصی در نظر گرفته می شوند بلا تغییر خواهند ماند. این امر موجب می شود کیفیت خدمات پایدار مانده و پیوسته قابل کنترل باشد.

قرارداد خدمات تنظیفات موارد ذیل را در بر خواهد داشت:

 • بسته های پیشنهادی متعدد متناسب با هر بودجه، امکانات و شرایط،
 • طرحها و برنامه های تنظیم شده منطبق با نیازهای منحصر بفرد کارفرمایان،

کارکنان ما:

 • آموزش دیده،
 • برخورداری از بیمه تکمیلی،
 • مجهز به کلیه تجهیزات ایمنی،
 • آشنا با کلیه مقررات و آموزه های موجود و جدید ایمنی و بهداشتی،
 • بازدید منظم، تعمیر و نگهداری تجهیزات و امکانات،

مشتریان شرکت پارس مبانی از این شرکت رضایت کامل دارند چرا که ما منظبط و آگاه و آشنا به مسئولیتهای هر یک از کارکنان خود هستیم.

انتخابگر پوسته