خدمات شرکت پارس مبانی

خدمات حراست فیزیکی

این شرکت متشکل از کادری آموزش دیده و برخوردار از تجربه و دانش کافی در حیطه خدمات حفاظت فیزیکی می باشد.

غالب افراد و شرکتها  اولویت و اهمیت خاصی برای اینگونه خدمات قایل نیستند مگر آنکه حادثه ای ظهور کند، در حالیکه فعالیت ها و اقدامات  حفاظت فیزیکی می تواند بگونه موثر مانع از بروز ضرر و زیان شود.

با اجرای مجموعه ای از اقدامات وبررسی ها، ارزیابی حقیقی و عینی از کلیه نقاط آسیب پذیر ارائه گردیده وبهترین شیوه ها جهت کاهش ریسک پیشنهاد می شود. گزارشها حاوی جزئیات ، توصیه ها و گزینه ها منطبق با نیازهای فعلی شما خواهد بود.

گستره خدمات حرفه ای پیشنهادی ما عبارتست از:

  • سیستم دوربین مداربسته،
  • سیستم کنترل تردد،
  • سیستم هشدار ورود مزاحم،
  • طراحی محیط بمنظور کاهش ریسک،
  • ایجاد موانع و قفل،
  • سیستم هشدار دهنده وقوع حریق،
  • سیستم  روشنایی،
  • اجرا و پیاده سازی راهکارها و اصول حراست فیزیکی،

این شرکت متضمن خدماتی در سطوح حرفه ای و کاملاً اقتصادی برای کارفرمایان محترم است.

انتخابگر پوسته