خدمات شرکت پارس مبانی

خدمات تعمیر و نگهداری

شرکت پارس مبانی با به اجرا گذاردن راهکارهای مناسب و اقدامات پیشگیرانه،  برنامه ریزی و زمانبندی  دقیق، پشتیبانی لازم از کارفرمایان محترم بعمل می آورد. با توجه به ماهیت خدمات تعمیر و نگهداری و بمنظور حصول خدماتی کاملا فنی و تخصصی و کاهش استهلاک تجهیزات توصیه ما به شما عقد قراردادی در این خصوص می باشد.

دامنه خدمات ما بروی دو موضوع عمده و نیاز اساسی متمرکز می گردد:

  1. اقدامات پیشگیرانه تعمیر و نگهداری: لوله کشی، امور الکتریکی و سایر الزامات مرتبط  بواسطه بازدیدهای دوره ای.
  2. خدمات تعمیر و نگهداری به صورت درخواست: عبارت است از خدمات اضطراری در صورت درخواست مشتری در 24 ساعته هفت روزه هفته،

خدمات تکمیلی ذیل نیز توسط تیم آموزش دیده و متخصص این شرکت به کارفرمایان محترم ارائه می گردد:

  • بررسی دقیق وضعیت  امکانات و تجهیزات موجود،
  • توسعه و اجرای برنامه های مدیریتی خدمات تعمیر و نگهداری،     
  • بازدید منظم،

انتخابگر پوسته